012/26 24 88 | info@coenegrachtsenco.be

Privacy en cookie policy

Legal Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan België. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Coenegrachts & Co niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Coenegrachts en Co aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Coenegrachts en Co  is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Coenegrachts en Co gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Coenegrachts en Co aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Coenegrachts en Co.

Privacy Statement

Deze website wordt geëxploiteerd door Coenegrachts en CO  gevestigd te 3700 Tongeren Houbbenstraat 15. Tijdens uw bezoek aan deze website kan Coenegrachts en CO persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Coenegrachts en Co zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy statement bevat informatie over de doelen die Coenegrachts en Co bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Voor nadere informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het Coenegrachts en Co Privacybeleid internet.

Persoonlijke informatie

In het algemeen kunt u de websites van Coenegrachts en Co anoniem bezoeken, zonder dat u ons persoonlijke gegevens doorgeeft. Het kan wel gebeuren dat wij informatie van u nodig hebben. U kunt ervoor kiezen om ons in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie te bezorgen. U kunt ons bijvoorbeeld uw naam, adres of e-mailadres doorgeven zodat wij u kunnen contacteren, uw bestelling kunnen verwerken of u een informatie kunnen sturen. Wij willen u altijd vooraf laten weten wat we met uw informatie zullen doen. Als u aangeeft dat we uw informatie niet meer mogen gebruiken behalve voor de specifieke diensten die u aangevraagd hebt, houden we daar rekening mee. Als u ons informatie geeft over iemand anders, zoals uw echtgeno(o)t(e) of een collega, gaan wij ervan uit dat u daarvoor zijn of haar toestemming hebt verkregen.

Cookies

Coenegrachts en Co kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites, de duur van de gebruikerssessie alsmede het aantal hits. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd. In de meeste gevallen kan u na het weigeren van een cookie toch onbeperkt gebruik blijven maken van deze website. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Om deze web site effectief te kunnen beheren, heeft Coenegrachts en Co de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Internetsites van derden Dit Privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Uitoefening van rechten; contact opnemen met Coenegrachts en Co Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Coenegrachts en Co via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan de webmaster (of per gewone post). Indien u vragen heeft over dit Privacy statement kunt u contact opnemen met de webmaster (of per gewone post).

Wijzigingen Privacy Statement

Coenegrachts en Co behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacybeleid Internet

Deze website wordt geëxploiteerd door Coenegrachts en Co gevestigd te  3700 Tongeren Houbbenstraat 15.

Verwerken van gegevens

Indien u gebruik maakt van de website van Coenegrachts en Co, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. Coenegrachts en Co verwerkt deze gegevens: teneinde deze website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van deze website; teneinde u nadere informatie aangaande de dienstverlening door Coenegrachts en Co toe te kunnen sturen hetzij per post of per e-mail en de dienstverlening van Coenegrachts en Co, al dan niet via deze website. Coenegrachts en Co verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld. Persoonsgegevens worden door u vrijwillig aan Coenegrachts en Co verstrekt. De procedure om zich van bijvoorbeeld een mailinglist te laten verwijderen of uit te schrijven wordt u in een afzonderlijk bericht of via informatie op de desbetreffende pagina van de website meegedeeld. U kunt hierover ook contact opnemen met de webmaster van de site.

E-mail

Via de website kunnen ook e-mail berichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan uw gebruikersnaam en uw e-mail adres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat Coenegrachts en Co voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.

Bewaren van gegevens

Coenegrachts en Co bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, danwel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Toegang tot de website Wij hebben ervoor gekozen om u, als bezoeker van de website van Coenegrachts en Co, niet te verplichten u te laten registreren.

Rechten U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Coenegrachts en Co van u verwerkt. Voor het wijzigen of aanvullen van uw persoonsgegevens dient de eventuele aanmeldingsprocedure of registratieprocedure opnieuw te worden doorlopen. Coenegrachts en Co streeft er naar haar website naar redelijkheid zo toegankelijk mogelijk maken om u in staat te stellen eventuele onjuistheden te herkennen en te corrigeren. Op uw verzoek zal Coenegrachts en Co, indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen. Coenegrachts en Co aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen. Coenegrachts en Co aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal Coenegrachts en Co, nadat zij er op attent is gemaakt dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, de geautoriseerde bezoeker ontvangen.

Vragen Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Coenegrachts en Co  via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan de webmaster (of per gewone post: Coenegrachts en Co 3700 Tongeren Houbbenstraat 15). Coenegrachts en Co behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid internet te allen tijde te wijzigen of aan te passen.

Coenegrachts en Co logo

Contact

Hoofdzetel: Houbbenstraat 15
3700 Tongeren
+32 (0)493/67.66.97
+32 (0)12/26.24.88
Antennes: Hasselt en Sint-Truiden

Volg ons

Copyright © coenegrachtsenco.be | Privacy policy | Website by It’s me